DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Nondiscrimination Statement

Butte Home Health and Hospice complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex.  Butte Home Health and Hospice does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.

Butte Home Health and Hospice:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provide free language services to people whose primary language is not English, such as:
   • Qualified interpreters
   • Information written in other languages

If you need these services, contact Brooke Quilici Director of Patient Care Services.

If you believe that Butte Home Health and Hospice has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex or sexual orientation, you can file a grievance with: Brooke Quilici Director of Patient Care Services at 10 Constitution Drive, Chico Ca 95973, or phone: 530 895-0462, or fax: 530 896-8321, or email: bquilici@buttehomehealth.com.  You can file a grievance in person or by mail, fax or email.  If you need help filing a grievance, Brooke Quilici Director of Patient Care Services is available to help you.  You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html   

 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379).
 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-530-895-0462(TTY:1-888-877-5379)。

 CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379).

 PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379).

 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379)번으로 전화해 주십시오.

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-530-895-0462 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-888-877-5379):

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما  1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379) فراھم می باشد. با تماس بگیرید

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-xxx-xxx-xxxx (телетайп: 1-888-877-5379).

 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-530-895-0462(TTY:1-888-877-5379)まで、お電話にてご連絡ください。

530-895-0462-1 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم
                                                                                                                         .(888-877-5379-1 ھاتف الصم والبكم:)

 ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 ្របយ័ត􀅚៖ េបើសិន􀄓អ􀅚កនិ􀅾យ 􀅴􀆤ែខ􀅷រ, េស􀆑ជំនួយែផ􀅚ក􀅴􀆤 េ􀄫យមិនគិតឈ􀅛􀈉ល គឺ􀆷ច􀅹នសំ􀆇ប់បំេរ􀇶អ􀅚ក។ ចូរ ទូរស័ព􀅐 1-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379)។

 LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379).

 ध्यान द􁱶: य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379) पर कॉल कर􁱶।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-530-895-0462 (TTY: 1-888-877-5379).